Тарифа

за издаване и ползване на международни кредитни карти iCard Mastercard за бизнес клиенти,
в сила от 17.9.2018 г.

Максимален размер на кредитния ЛИМИТ Business
Кредитен лимит до 25 000 EUR
Годишни такси за обслужване
Годишна такса за обслужване на основна карта 50 EUR
Годишна такса за обслужване на всяка допълнителна карта 5 EUR
Гратисен период
Гратисен период за частта от усвоения кредит, формиран от покупки, извършени чрез плащания на ПОС терминал до 45 дни
Лихвени проценти
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит, формирана от плащания на ПОС (след гратисния период) 18% годишно (1,5% месечно)
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит, формирана от теглене на пари в брой (без възможност за гратисен период) 20,5% годишно (1,71% месечно)
Минимална Погасителна Вноска (МПВ)
МПВ 20 %*
(не по-малко
от 10 EUR)
Такси и комисионни за картови операции
Плащане на ПОС терминал в България безплатно
Плащане на ПОС терминал в чужбина безплатно
Плащане в интернет безплатно
Плащане на комунални услуги през персонализираната страница безплатно
Такса за теглене на пари в брой на АТМ в страната и чужбина 2 EUR + 3% от размера на изтеглената сума
Такса за теглене на пари в брой на ПОС терминал 2 EUR + 3% от размера на изтеглената сума
операции на каси на icard и представители
Такса за теглене на пари в брой на каса на iCard 3 % от размера на изтеглената сума
Такса за внасяне на пари в брой на каса на iCard безплатно
Такса за внасяне на пари в брой на каса при представител на iCard 0,51 EUR
Такса за внасяне на пари в брой на myATM устройство безплатно
Такса за неизпълнена заявка за теглене на пари от каса на iCard (за суми над 1 000 EUR на ден) 0,2% върху заявената сума
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard без предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден)** 0,6% (върху горницата над 1 000 EUR)
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard след предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден) 0,4%
(върху горницата над 1 000 EUR)
Други такси
Неустойка за превишаване на кредитен лимит 10% от размера на надвишението, мин. 10 EUR
Неустойка за невнасяне на МПВ 20 EUR
Такса за откриване на процедура по оспорена транcакция 15 EUR
Заявление за промяна на кредитен лимит или трансакционни лимити безплатно
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Преиздаване на карта (по искане на клиента) 15 EUR
Такса за блокиране на карта безплатно
Такса за деблокиране на карта 5 EUR
Такса за отказана авторизация по трансакция безплатно
Справки и нотификации
Такса за известяване чрез SMS при картови трансакции 0,10 EUR
Такса за известяване чрез е-мейл без такса
Стандартни лимити по карти
Тип на операцията дневен/седмичен
Теглене на пари в брой в България и в чужбина 5 000 / 7 500 EUR
Теглене на пари в брой на каса на iCard 1 500 / 7 500 EUR
Покупка на ПОС в България и в чужбина 7 500 / 10 000 EUR
Общ лимит за трансакции 10 000 / 15 000 EUR
Лимит за теглене на пари в брой (% от кредитния лимит) 20%

Лимитите могат да бъдат индивидуализирани по заявка на представляващия фирмата.

* МПВ е сборът от упоменатия в тарифата процент от усвоения кредитен лимит, плюс начислените лихви, неустойки и такси, плюс пълният размер на превишения кредитен лимит (ако има такъв) за съответния отчетен период.
** Максималният възможен размер на теглене на суми без заявка е 3 000 EUR.